A OCUPACIÓN ( 2)


A OCUPACIÓNA ocupación que se relaciona co posto de traballo desempeñado ou demandado ten que ser unha das incluídas na Clasificación Nacional de Ocupacións (C.N.O.)
A adaptación europea da clasificación internacional de ocupacións denominada CIUO-(COM) e o INE obtén a versión nacional (CNO-94), resultado da adaptación da clasificación europea. A última actualización é do ano 2011.


1.-DESCRIPCIÓN XERAL

Planificar e desenvolver actividades de disfrute do tempo libre con contido educativo, tanto en interiores como ó aire libre, con vistas á adquisición de coñecementos, valores e actitudes por parte das persoas destinatarias; en aspectos de socialización, expresión plástica, hábitos saudables, e respecto polo medio ambiente. Programar a súa actuación de xeito flexible. Implementar as acción, acompañar e proporcionar orientacións para a aprendizaxe das persoas destinatarias.

1.1.- Ocupacións máis utilizadas

            -Monitor de ocio e tempo libre   37241034 (30-00).

            -Animadores comunitarios, en xeral

            -Monitor sociocultural

            -Coordinador de tempo libre

            -Monitor de servizos  á comunidade


É importante, cando se solicita a ocupación na demanda de emprego, solicitar o intervalo de niveis profesionais que posúa a ocupación, xa que o nivel de intermediación é maior.


FUNCIÓNS PROPIAS DO POSTO:

- Programar acción educativas vinculándoas   ó disfrute do tempo libre de    acordo coas demandas e necesidades das persoas destinatarias.
¿Cómo o fai?  Organizando os recursos socioculturais que lle sexan asignados no marco do proxecto, cumprindo as normas e a lexislación establecida, e realizando as modificacións necesarias para mellorar o rendimento.


- Implementar as actividades lúdico-educativas programadas.
Analizando a zona de actuación e características do colectivo con minuciosidade e precisión.
Recopilando información sobre distintas modalidades de recursos culturais, e relacionándoos coa súa posible aplicación nos distintos contextos de animación cultural.


- Proporcionar oportunidades de aprendizaxe , a través do desenvolvemento de   actividades de tempo libre, adaptadas ás características individuais ou de grupo e as súas necesidades, así como acompañar e orientar o proceso de aprendizaxe dos mesmos.
Seleccionando e aplicando as estratexias de dinamización (motivación, participación e comunicación ) de grupos para o desenvolvemento do proxecto.


- Realización de actividades para dinamizar ó grupo.
Aplicación das técnicas de dinamización de grupos e adecualas ó tipo de actividade que realiza. Motivar ás persoas para a súa participación activa e ofrecerlles apoio e asesoramento técnico cando sexan requiridos.  Favorecer o desenvolvemento da autonomía e madurez das persoas, a súa inserción nas comunidades ou grupos, así como no disfrute do seu ocio e tempo libre.


-Colaborar conxuntamente cos educadores na avaliación e no desenvolvemento das actividades realizadas.
Comprobando a súa adecuación ó programa establecido. Avaliando as actividades e os comportamentos das persoas con obxectividade para retroalimentar a programación.


COMPETENCIAS XENÉRICAS:

Flexibilidade, Iniciativa, Sensibilidade social, Profesionalidade, Autocontrol, Traballo en equipo e cooperación, Orientación ó cliente.FORMACIÓN REGRADA RECOMENDABLE

Grao en Educación Social
Mestre de Educación PrimariaFORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO

Monitor sociocultural
Monitor de actividades de tempo libreFORMACIÓN TRANSVERSAL

Ofimática básica  /  Orientación laboral  / Empatía / Xestión do tempo  / Prevención de riscos laborais  /  Calidade de servizo e atención  ó cliente / Empatía.
O ocio e o lecer do tempo libre nas sociedades desenvolvidas adquiriu unha elevada importancia, impulsados, entre outros factores, por unhas mellores condicións físicas que permiten unha vida máis agradable, que a cultura se volvese un ben de entretemento popular, que cada vez sexan máis numerosas as infraestruturas relacionadas co deporte ou que o turismo se convertese nun elemento básico de desenvolvemento.

Todo o anterior, unido ós cambios que se produciron na sociedade (cambios demográficos, nas estruturas familiares, a maior dispoñibilidade de tempo libre, o maior interese polo coidado e o desenvolvemento persoais, maior cultura e educación...) propiciou que as actividades de servizos vinculadas ó lecer e o tempo libre sufrisen un gran crecemento nas últimas décadas.


Así podemos recoñecer certas tendencias: 

-A incorporación da muller ó mercado laboral e a necesidade de conciliación da vida laboral e familiar, provoca que as actividades vinculadas ó sector infantil e xuvenil gañasen unah presenza importante. Así xorden moitas empresas de animación infantil, parques de atrraccións e ocio, ludotecas, etc.


-A maior lonxevidade das persoas está a provocar un incremento da demanda de actividades para o aproveitamento do tempo libre dispoñible.


-Os centros educativos convertéronse nun importante foco de actividades a través do desenvolvemento de actividades extraescolares.

-Tamén, cada vez hai máis actividades educativas orientadas ós nenos e á mocidade para os períodos de descanso escolar (Nadal, verán, Entroido). Moitas son promovidas por entidades públicas.

-As actividades de animación ofrécense a outros estratos de idade, como a terceira idade para as que se empregan novos espazos como as residencias xeriátricas, centros de día, etc.

- Hai unha marxe de idade abandonada en canto á oferta, a da preadolescencia e adolescencia. A mocidade entre 11 e 15 anos ten dificultades para atopar unha oferta atractiva ou axeitada de ocio.


AS EMPRESAS DE OCIO


O sector do ocio converteuse nos últimos anos nun sector importante a nivel nacional. O valor económico destas actividades tivo unha evolución positiva ó longo dos anos.
A nivel nacional, desde o ano 2009 ven experimentando un descenso paulatino, ligado á crise económica. En Galicia, en contraposición ó que acontece a nivel nacional, o número de empresas de actividades recreativas e de entretemento vén experimentando un certo crecemento (7,53%) no período 2009-2013.A forma xurídica máis habitual das empresas españolas de actividades recreativas e de entretemento, no ano 2013, é de sociedade de responsabilidade limitada, supoñendo preto da metade do total. As persoas físicas son tamén representantivas no conxunto, con case un 40%.

Estas empresas caracterízanse pola súa reducida dimensión media, sendo as empresas sen asalariados as máis representativas, seguidas das empresas con un ou dous asalariados.

Aínda que as persoas físicas son a condición xurídica máis habitual entre as empresas de entretemento galegas, as sociedades de responsabilidade limitada son as que veñen experimentando unha evolución máis positiva desde o ano 2009.O mapa amosa a distribución do emprego dos animadores de tempo libre en España, tendo en conta o domicilio do posto de traballo. Obsérvase un claro predominio das provincias períféricas e de Madrid, coincidindo coas áreas con máis desenvolvemento de servizos ás persoas.Con relación ó perfil do persoal traballador atópanse basicamente dous:

 Estudantes menores de 25 anos que buscan unha obtención rápida e puntual de ingresos.

-Persoas de entre 25-35 anos con experiencia na área da animación sociocultural. Este  perfil é cada vez máis valorado debido á maior madurez persoal (responsabilidade,  profesionalidade...) que presentan.

-Maioritariamente mulleres, aínda que a presenza do sexo masculino é cada vez máis  frecuente.

EL DERECHO DEL TRABAJO


I. CONCEPTO DE DERECHO DEL TRABAJO


El ser humano es un ser social, como tal, necesita de unas normas que regulen su convivencia, para ello surge el Derecho, que se define como un conjunto de normas que regulan la vida en todos sus aspectos.


Uno de esos aspectos es el trabajo, regulado por el Derecho del Trabajo.


Por tanto, el Derecho del Trabajo se puede definir como la rama del Derecho que regula el trabajo. Pero no todo tipo de trabajo, sino sólo el que reúne las siguientes características: trabajo humano, personal, libre y voluntario, dependiente, por cuenta ajena y remunerado.Ejemplo: El dueño de un bar, es un trabajador autónomo, su trabajo no estará
regulado por el Derecho del Trabajo, ya que le faltaría la característica de ajeneidad,dependencia y remuneraciónII. LA NORMATIVA LABORALLas normas son elaboradas por los poderes del Estado (legislativo y ejecutivo) y otros colectivos con facultad para ello (representantes de empresarios y trabajadores).


Su incumplimiento conlleva la imposición de una sanción.Las fuentes del Derecho Laboral son:1- La Normativa Comunitaria (reglamentos europeos)

2- La Constitución de 1978.

3- Tratados y Convenios Internacionales (OIT).

4- Leyes Orgánicas
Regulan derechos fundamentales y libertades públicas. Ej: Ley Orgánica de Libertad Sindical


5- Leyes Ordinarias
Ej: Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

6- Normas con rango de ley: decretos-ley y decretos legislativos.

7- Reglamentos.

8- Convenios Colectivos.


Son acuerdos o pactos entre los representantes de los trabajadores

y empresarios mediante la “negociación colectiva”, para regular las condiciones de trabajo en una empresa.

9- Contrato de trabajo.

El acuerdo suscrito entre el trabajador y el empresario.


10- Usos y costumbres locales y profesionales.

Son conductas y comportamientos repetidos y aceptados a lo largo del tiempo.III. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DEL DERECHO


Ante la gran cantidad de normas laborales se hacen necesarios unos criterios o reglas para saber que norma debemos aplicar en cada caso.- Principio de jerarquía normativa.

Existen unas normas con más rango que otras. Las de rango inferior deben supeditarse a las de rango superior.

La norma de rango superior, por excelencia, es la Constitución. Si una norma de rango inferior contradice alguno de sus preceptos, será nula.- Principio in dubio pro operario.

Cuando una norma pueda interpretarse de diferentes formas, se elegirá la interpretación que más beneficie al trabajador.- Principio de norma más favorable.

Cuando existan dos o más normas aplicables a un caso concreto, se aplicará la más favorable al trabajador.- Principio de irrenunciabilidad de derechos.

El trabajador no puede renunciar a ningún derecho que le sea reconocido por ley o por convenio colectivo.

IV. LA JURISDICCIÓN LABORALEn materia laboral los tribunales competentes son los de “lo social”.· Juzgados de lo Social

Conocen de los conflictos laborales ocurridos dentro de su provincia.· Salas de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las CC.AA.

Resuelven los recursos interpuestos contra las sentencias de los juzgados de lo social. Competencia en toda la Comunidad Autónoma.· Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

Tiene competencia en todo el territorio nacional en los procesos sobre libertad sindical y conflictos y convenios colectivos de ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma. Tiene su sede en Madrid.· Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Es el órgano judicial de mayor rango, con sede en Madrid y jurisdicción para toda España.

Resuelve los recursos contra las sentencias dictadas por las salas de lo social de la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA.

V. LA ADMINISTRACIÓN LABORAL.


Los principales organismos que forman parte de la Administración laboral son:- Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

- Consejerías de Empleo (nivel autonómico).

- Inspección de Trabajo y Seguridad Social.


Es el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la normativa laboral, seguridad social, empleo y prevención de riesgos profesionales. Información , asesoramiento y mediación en las relaciones laborales.

- Servicio Público de Empleo Estatal.

- Instituto Nacional de la Seguridad Social.


Gestiona las prestaciones de la Seguridad Social (jubilación, viudedad; etc.)

- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo(INSHT)

Estudio y análisis de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

- La Tesorería General de la Seguridad Social

Encargada de las afiliaciones, altas y bajas de los trabajadores, y recaudación de cotizaciones.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA EN MATERIA LABORAL


Todo empresario debe tener presente la normativa laboral básica existente en la actualidad, por ejemplo: 
-  Constitución de 1978.


-  Real decreto legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido    de la ley del Estatuto de los Trabajadores. 


-  Real decreto legislativo 1/1994 de 20 de junio por el que se aprueba el Texto refundido de    la Ley General de Seguridad Social. 

-  Convenios Colectivos. 

-  Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y sus reglamentos      de desarrollo.


-  Real decreto legislativo5/2000, de 4 de agosto por el que se aprueba el Texto refundido      de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

-  Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Si el empresario ha determinado la necesidad de contratar a uno o varios trabajadores de forma personal, dependiente, por cuenta ajena y remunerada, podrá elegir entre una amplia tipología de contratos (véase la entrada referente a contratos)   http://hostalariasalnes.blogspot.com/2014/12/o-contrato-de-traballo.htmlEl empresario deberá, con carácter previo al inicio de su actividad económica, realizar:
La inscripción de su empresa en la Seguridad Social (Modelo TA.6), asignándole el código de cuenta de cotización, para su identificación.

Si el empresario contrata a trabajadores, que nunca antes han trabajado, deberá proceder a su afiliación y alta en la Tesorería General de la Seguridad Social (Modelo TA.1 y TA.2). 

Registro de los contratos realizados con trabajadores por cuenta ajena en el Servicio Público de Empleo (en el plazo de 10 días desde su celebración). Existe la posibilidad de comunicar la contratación on-line a través de la aplicación Contrat@ 

Cotización en la Tesorería General de la Seguridad Social (TC.1 y TC.2).
Novedad:Tarifa plana de 100 € para la contratación indefinida de nuevos trabajadores. 
EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
QUÉ ES UN CONVENIO COLECTIVO


PORTAIS DE EMPREGO


POWER POINT

">
">


SEGURIDAD SOCIAL

SEGURIDAD SOCIALLos trabajadores autónomos pueden beneficiarse de una serie de bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. En concreto hay ocho ayudas que pueden resultarles muy interesantes. Te las explicamos a continuación.
11.-    Los trabajadores menores de 30 años o 35 en el caso de las mujeres que se hayan incorporado al régimen de autónomos después del 12 de octubre de 2007 tendránuna reducción del 30% de la cuota resultante de aplicar sobre la base mínima de cotización el tipo mínimo de cotización durante los siguientes 15 meses a la fecha de efectos del alta.
22.-    Los autónomos con menos de 30 años que se den de alta en el RETA y que durante los últimos cinco años no hubieran estado inscritos en el régimen contarán con una reducción del 80% en la cuota mínima durante los seis primeros meses. Durante los siguientes seis meses la reducción sobre la base mínima alcanzará el 50% y después del año la bonificación será del 30%.
33.-    Todos los trabajadores por cuenta propia, al margen de la edad, se beneficiarían de la reducción de la cuota mínima del 80%durante el primer semestre.
44.-    Las personas con discapacidad que se den de alta como autónomos contarán con una serie de bonificaciones durante los siguientes cinco años. Durante los seis primeros meses la reducción en la cuota será del 80%, alcanzando el 50% durante los siguientes 54 meses.
55.-  Las personas con menos de 35 años que se den de alta o que no hayan estado inscritos como autónomos durante los anteriores cinco años tendrán una reducción del 80% durante el primer año y del 50% durante los siguientes cuatro ejercicios.
66.-    Los trabajadores autónomos que residan y ejerzan su actividad profesional en Ceuta y Melilla contarán con una bonificación del 50% sobre la base de cotización por contingencias comunes.
77.-  Los autónomos que decidan acogerse a un periodo de descanso por maternidad, adopción o por lactancia tendrán una bonificación del 100% de la cuota para para cubrir su vacante con un trabajador desempleado.
88.-    Los familiares de trabajadores por cuenta propia que se incorporen al negocio familiar contarán con una bonificación del 50%durante 18 meses.


EL PLAN DE EMPRESA

I. INTRODUCCIÓNLa cultura del emprendimiento, de la innovación, del aprendizaje continuo, la generación de conocimiento y su utilización en el proceso de creación de empresas, son las claves del desarrollo de una sociedad.

Incrementar la orientación hacia el autoempleo y la creación de empresas es fundamental para la creación de empleo, para el aumento de la competitividad y la generación de riqueza y bienestar social.

Con el estallido de la crisis económica se produjo una notable reducción del emprendimiento en nuestro país; sin embargo a partir del año 2011, y sobre del 2012 se ha producido un aumento de la tasa de actividad emprendedora.
 Esto se ha producido como consecuencia a motivos de necesidad ante la falta de empleo por cuenta ajena. Esas empresas nacieron con poca calidad, sin responder realmente a una oportunidad de negocio, lo que condiciona la propia supervivencia en el mercado.


Las condiciones actuales dificultan el proceso emprendedor en una sociedad como la nuestra que carece de cultura emprendedora. Se aprecia en la población una baja tolerancia al riesgo y una escasa percepción de oportunidades que permitan desarrollar proyectos de alto potencial de crecimiento.


Existen diversos motivos que también dificultan la creación de empresas:

-la falta de acceso a la financiación,

-la dificultad en los trámites para crear una empresa,

-la implantación de materias en el sistema educativo que fomenten el espíritu emprendedor en la etapa escolar, 

-una formación específica que proporcione mecanismos para el reconocimiento de oportunidades.


POWER POINT...

">
II. EL PLAN DE EMPRESA. 
La elaboración del Plan de Empresa es un paso necesario para evaluar adecuadamente la viabilidad del proyecto. 
El cuaderno del Plan de Empresa está concebido como un guión que debe ser adaptado a cada proyecto en particular. 

 Debe contener información suficiente para poder realizar una evaluación del contenido del proyecto y de su grado de viabilidad técnica, (tecnología, productos, producción), comercial (mercado, comercialización), económica (inversiones, presupuestos, financiación) y humana (estructura, organización, formación), así como del grado de innovación del mismo.

Es importante que en la elaboración del Plan de Empresa participe todo el equipo promotor del proyecto con el fin de conseguir la máxima unidad de criteiros y compromiso en los objetivos a alcanzar y medios para conseguirlos.


1.- PRESENTACIÓN.


¿Qué es un plan de empresa?

Es una herramienta de trabajo para todas aquellas personas o colectivos que quieran poner en marcha una iniciativa empresarial.

Es un documento escrito por los promotores del proyecto y en él se recogen los factores y objetivos de las áreas que intervienen en la puesta en marcha de la empresa.


¿Para qué sirve?

Internamente obliga a los promotores a iniciar su aventura con unos mínimos de coherencia, eficacia y rigor.
Permite verificar el papel de cada uno de los promotores y cohesionarse como equipo.

Externamente es una carta de presentación del proyecto frente a terceros, puede servir para buscar financiación, socios, contactar con proveedores, Administraciones, etc.¿Quién ha de elaborarlo?

Es importante que participen todos los promotores del proyecto.


¿Cómo se estructura?

Pueden ser diferentes pero hay unas reglas comunes a todos ellos.


0. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1. PLAN DE MARKETING

2. PLAN DE OPERACIONES

3. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

4- PLAN DE INVERSIONES Y UBICACIÓN

5. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

6. ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA

7. CALENDARIO DE EJECUCIÓN

8. RESUMEN Y VALORACIÓN

9. ANEXOS¿Cómo presentarlo?


Las personas que tienen que leer un Plan de Empresa (entidades financieras, proveedores, posibles socios...etc.) disponen de poco tiempo para hacerlo, por ello, la parte principal del documento debe ser breve, del orden de 20 a 40 páginas como máximo.

Todos los elementos detallados formarán parte de anexos (estudios de mercado, curriculums, datos técnicos, documentos financieros, etc.)


En la presentación se deberían respetar unas reglas:

Un dossier principal breve y anexos

La parte principal del documento debe contener un breve resumen sobre las conclusiones del estudio de mercado, comentarios acerca de los documentos financieros, presentación comprensible de los datos técnicos, etc.

- Un resumen obligatorio

De una o dos páginas que exponga de manera concisa una síntesis de todos los aspectos del proyecto e impulse al lector a seguir su lectura y a formarse una opinión favorable del mismo. Se trata, en cierto modo, de un "folleto" o página de publicidad con la cual el empresario puede "vender"  su empresa.


Se aconseja realizar una presentación del documento de manera estructurada, clara y concisa, cuidando los aspectos formales y evidentemente, escrito a máquina o impresora.
- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO


- El proyecto.- Datos de identificación de la empresa.

- La idea.-Un emprendedor puede obterner la idea de muchas fuentes  (externas e internas)

- El emprendedor.-Capacidades y carencias del empresario.

- El entorno.- Es necesario tener en cuenta los cambios y el entorno social, económico, tecnológico, institucional...1. -PLAN DE MARKETING

- Delimitación  del negocio.- Producto o servicios.

Mercado al que va dirigido (límites: territoriales, demográficos...). Mercado potencial, mercado objetivo y mercado real.
Actividad económica.


- Clientes.- Grupos diferenciados de clientes con sus características. 
Motivaciones de compra

-Competencia.- Productos competidores, tiempo que lleva en el mercado y nivel de éxito, estrategias de marketing, políticas de precios, distribución y promoción.

-Información interna de la empresa.-  Misión de la empresa, objetivos generales, recursos humanos, financieros...

-Análisis DAFO .- Puntos débiles, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.


-Objetivos.- Deben ser adecuados, claros, medibles, viables, flexibles y aceptables.

-Estrategias.-  La estrategia constituye un proceso interactivo entre la empresa y su entorno.. Implica el planteamiento de objetivos a largo plazo y el establecimiento de políticas y objetivos a corto plazo. 
Estrategia de liderazgo en costes, de diferenciación, de especialización.

-Estrategias de marketing-  Se trata de establecer los segmentos en que se va a dividir el mercado de la empresa, para adecuar las políticas comerciales a los gustos de los consumidores.

La dimensión es el potencial de ventas de un segmento. 

Los criterios significativos son las características que tiene un segmento y que son comunes y los diferencian de los restantes grupos (geográficos, demográficos, psicográficos, comportamiento...).


- El precio.-   Puede fijarse a partir del coste de fabricación o de acuerdo con el mercado.

-Distribución.- Se deduce del mercado elegido, de los condicionantes de la emrpesa y de las normas de distribución del sector.

-Promoción.-  Hay que analizar los distintos mecanismos que pueden ser utilizados para dar a conocer el producto o servicio: oferta directa, teléfono, publicidad por anuncios, correo, radio, etc...
2.- PLAN DE OPERACIONESEl plan de operaciones resume todos los aspectos técnicos y organizativos que concierne a la elaboración de los productos o a la prestación de los servicios.

-Productos o servicios.- Descripción de las características técnicas de los productos o servicios, con sus cualidades más significativas y ventajas que aportan.

-Procesos.- Descripción de todos los procesos de la empresa (de bienes y servicios), capacidades y tecnologías empleadas.

-Programa de producción.-  Análisis de la capacidad de producción. 

-Aprovisionamiento y gestión de existencias.-  Gestión de compras y almacenamiento . 3.- PLAN DE RECURSOS HUMANOS


Debe analizar y determinar todo lo relacionado con la política de personal: dimensión y estructura de la plantilla, la selección, contratación y formación del personal, definición de capacidades, etc.
La selección y gestión de personal será un elemento esencial para la consecución del éxito de la empresa. 
Por otra parte, los costes laborales suelen ser una de las cargas más pesadas para el negocio que comienza.


4.- PLAN DE INVERSIONES Y UBICACIÓN


Analiza los factores de ubicación, describe los aspectos más destacadaos del inmovilizado material e inmaterial y cuantifica el valor de los mismos. Establece también la política de amortizaciones de la empresa.

La ubicación geográfica es una decisión de tipo estratégico vital para la viabilidad de la empresa. (localización adecuada y distancia tanto para el persoal como de las materias primas y compradores)
Infraestructuras necesarias (energía, transportes).

La elección del local para instalar el negocio es una decisión básica.


-Inmovilizado material .-  Terrenos, edificios, bienes de equipo (maquinaria, herramientas, mobiliario, equipos informáticos, etc.

-Inmovilizado inmaterial.-  Investigación, concesiones administrativas, propiedad industrial y patentes, aplicaciones informáticas,etc.

-Inmovilizado financiero.- Valores, depósitos y fianzas.

-Gastos amortizables.-  Gastos de primer establecimiento, de constitución...
5.- PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO


El Plan económico-financiero debe recoger toda la información de carácter económico y financiero referente al proyecto, para determinar la viabilidad económica del mismo. 
Se trata de analizar si el proyecto reúne la rentabilidad, solvencia y liquidez necesaria para llevarlo a cabo.

-Plan de inversión.- Inmovilizado material e inmaterial, inmovilizado financiero, circulante .
Circulante: coste del stock inicial necesario para hacer frente a la apertura del negocio. Importes necesarios para el mantenimiento de la empresa antes de cobrar las primeras facturaciones.

-Plan de financiación.- Fondos económcios de donde se obtienen los recursos para financiar la inversión: 
capital- recursos propios (aportados por los socios o propietarios)
subvenciones (concedidas por la administración, a fondo perdido)
préstamos (el prestamista entrega una cantidad a un tipo de interés por plazo determinado)
créditos.- dinero que una entidad financiera pone a disposición del prestatario hasta un límite determinado y por plazo prefijado, liquidándose periódicamente los intereses.

-Previsión de ventas.- Cifra total de ventas del ejercicio económico de la empresa y coste de las mercaderías y/o materias primas, componentes o productos que forman parte dle producto final.

-Otros gastos de explotación.- Servicios de naturaleza diversa adquiridos por la empresa: arrendamientos, seguros, reparaciones, transportes, servicios bancarios, publicidad, suministros, tributos (IBI, IAE,etc.), gastos de personal contratado, del personal no laboral.

-Previsión de Tesorería.- Previsión mensual de los cobros y pagos que se harán en el plazo de un año.

-Cuentas de pérdidas y ganancias previsional.- Previsión de los beneficios o pérdidas que se obtendrán en el plazo de 3 años. 6.- ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA

 Es necesario conocer los distintos tipos de forma jurídica que la ley recoge, sus requisitos, ventajas e inconvenientes.
Decidida la forma jurídica a adoptar, debe explicarse qué trámites serán necesarios realizar para la constitución de la sociedad y puesta en marcha de la empresa.
Debe distinguirse entre trámites de constitución  , aquellos que dan como resultado el nacimiento de la empresa como entidad, y trámites de puesta en marcha, que normalmente son comunes a todas las formas jurídicas. Existen también trámites específicos por razón de actividad.
VIDEO  http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=8&MS=7